Najčešća pitanja

Kako i kada se upisati na kurs stranog jezika?

Upis je moguć dva puta godišnje tokom februarskog i septembarskog upisnog roka. Naknadni upisi su mogući, nisu stimulisani, a ako se radi o početnim kursevima stranih jezika, veći zaostatak je neophodno nadoknaditi dodatnim radom.

Da li je nastavni materijal uračunat u cijenu kursa i da li je obavezan?

Samo originalni nastavni materijali se koriste prilikom odvijanja nastave, te su jedino oni validni. Nastavni materijal se plaća posebno i u jednokratnom iznosu.

Kakve su kvalifikacije predavača?

Naši predavači su fakultetski diplomirani profesori stranih jezika sa iskustvom. Dialogos se trudi da svom nastavnom osoblju pravovremeno omogući odlazak na različite seminare, konferencije, sajmove, te na taj način drži korak sa savremenim trendovima u svijetu.

Kako i gdje se može napraviti uplata?

U slučaju redovnih kurseva uplate je moguće izvršiti u četiri jednake mjesečne rate za svaki semestar pripadajućeg kursa. Kod plaćanja u ratama, uplatu je potrebno izvršiti do 5. u mjesecu. Ovo se ne odnosi na kurseve na akciji, kurseve sa malim brojem polaznika, konverzacione i intenzivne kurseve. Uplatu je moguće izvršiti lično u prostorijama naše administracije (radnim danom 9-13 i 17-20, subotom 9-13) ili putem banke na žiro račun br. 5520020002268504 uz naznaku za koga se uplata vrši.

Gdje važi vaša diploma?

Dialogos polaznicima koji zadovolje postavljene uslove i sa uspjehom polože određeni nivo, izdaje uvjerenje o postignutom uspjehu. Ovo uvjerenje je lokalnog karaktera i predstavlja validan dokument kod lica različitih profesionalnih usmjerenja i zahtjeva (pravnici, ljekari, zaposleni u državnim službama, prijave za posao). Internacionalno priznati sertifikati se mogu dobiti polaganjem ispita kod akreditovanih organizacija u BiH.

Šta je Zajednički okvir za jezike Savjeta Evrope (CEF)?

Zajednički okvir za jezike koncipirao je Savjet Evrope da bi se odredili nivoi na kojima se nalaze svi oni koji uče strane jezike širom Evrope kao i da posluži kao smjernica za učenje, predavanje i procjenu svih glavnih evropskih jezika. Novembra 2001. godine, Savet Evrope je rezolucijom preporučio korišćenje CEF-a kako bi se uspostavili sistemi validacije znanja jezika. Šest referentnih nivoa (A1-C2) je široko prihvaćeno kao gradirajući standard jezičke sposobnosti pojedinca i ovi nivoi omogućavaju svakome ko se bavi predavanjem i testiranjem jezika (polaznici, nastavnici, treneri nastavnika itd.) da sagleda nivoe različitih kvalifikacija.

Kako su kursevi u Dialogosu rangirani prema CEF?

Rangiranje svih kurseva stranih jezika za omladinu i odrasle u Dialogosu je usklađeno sa preporukom Zajedničkog evropskog okvira za jezike. Više na stranicama Kursevi jezika.

Da li je moguće upisati se na kurs naknadno, tj. u toku semestra?

Naknadne upise, tj. upise u toku semestra ne stimulišemo, ali odobravamo.  To praktično znači da na svakih 5 propuštenih časova u grupi, polazniku koji se naknadno upisuje, odobravamo 1 individualni čas sa profesorom, kako bi se isti što spremnije pridružio grupi.  U cilju nam je da se novi polaznik što bolje snađe u novom okruženju, ali da i sama grupa ne trpi posljedice naknadnog pridruživanja.

Cijena kursa kod naknadnog upisa ostaje ista, jedino se broj rata za uplatu smanjuje proporcionalno preostalom broju mjeseci do kraja tekućeg semestra.

Da li je moguće ostvariti neki popust na ponuđene usluge?

U Dialogosu nastojimo da maksimalno motivišemo korisnike naših usluga putem raznih popusta i akcija.  Za detaljne informacije, molimo pogledajte cijene naših usluga sa postojećim popustima.