Engleski - Priprema za međunarodne sertifikate

U DIALOGOSU polaznici se mogu pripremati za polaganje ispita za sljedeće međunarodne certifikate: KET, PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS i BEC. 

KET

Cambridge Key English Test A2 je prvi nivo Cambridge-ovih ispita za govornike engleskog kao nematernjeg jezika. KET osposobljava polaznika da razumije glavni smisao jednostavnih tekstova, obavijesti i uputstava, te da pismeno i usmeno komunicira u najjednostavnijim situacijama.

PET

Preliminary English Test B1 je drugi nivo Cambridge-ovih ispita za govornike engleskog kao nematernjeg jezika. PET osposobljava polaznika da se služi engleskim u svakodnevnoj pisanoj i govornoj komunikaciji, u situacijama koje zahtijevaju predvidljivu upotrebu jezika, kao što je čitanje jednostavnih udžbenika i članaka, pisanje jednostavnih ličnih dopisa ili hvatanje bilješki tokom sastanka.

FCE

First Certificate in English B2 je treći nivo Cambridge-ovih ispita za govornike engleskog kao nematernjeg jezika. FCE osposobljava polaznika da se pouzdano služi jezikom u cijelom rasponu pisane i govorne komunikacije, u najrazličitijim situacijama, uključujući posao i studije. Uspješni kandidati ovladavaju širokim rasponom vokabulara, sposobni su da izgrade argument i koriste ga u brojnim komunikacionim stilovima, prepoznaju i koriste konvencionalne izraze ljubaznosti i formalnosti.

CAE

Certificate in Advanced English C1 je četvrti nivo Cambridge-ovih ispita za govornike engleskog kao nematernjeg jezika. CAE osposobljava polaznika da pouzdano koristi engleski u svim aspektima svakodnevnog života, uključujući posao i studije, društvene i profesionalne situacije, te više obrazovanje.

CPE

Cambridge Certificate of Proficiency in English C2 je najviši nivo Cambridge-ovih ispita za govornike engleskog kao drugog jezika. CPE osposobljava polaznika da se funkcionalno i efikasno koristi engleskim jezikom u gotovo svakom kontekstu tj. da se praktično izjednači sa standardom engleskog jezika ljudi čiji je to maternji jezik. Ovaj ispit takođe zahtijeva i odgovarajući nivo ličnog obrazovanja i zrelosti.

TOEFL

Test of English as a Foreign Language je test koji mjeri sposobnost stranih korisnika engleskog jezika da koriste i razumiju sjevernoamerički engleski jezik. Rezultati ovog testa su neophodni za upis na koledže, univerzitete, stručne škole...

IELTS

International English Language Testing System je međunarodni sistem testiranja za polaznike koji namjeravaju da rade ili studiraju na engleskom govornom području. Priznat je od strane velikog broja univerziteta i kompanija širom svijeta, s tim da mu Kanada, Australija i Novi Zeland daju prednost nad ostalim sertifikatima.

BEC

Business English Certificates testiraju sposobnost korištenja engleskog jezika u poslovnim situacijama. BEC se sastoje od tri ispita: BEC Preliminary, BEC Vantage i BEC Higher. Pogodni su za kandidate koji se pripremaju za poslovnu karijeru ili su već zaposleni.

Pregled kurseva pripreme za međunarodne sertifikate

KURS BROJ ČASOVA PROGRAM  
KET --- A2 Focus 2
PET --- B1 Focus 3
FCE 66 + 66 B2 New FCE GOLD 
CAE 70 + 70 C1 New CAE GOLD
CPE 70 + 70 C2 New CPE GOLD
TOEFL * 30 ---
IELTS * 30 ---
     
- svi kursevi su dvosemestralni, osim kurseva označenih zvjezdicom (*)
- prikazani broj časova se odnosi na 2 semestra
- izdavač programa koji se koristi u nastavi je Pearson, osim kurseva označenih zvjezdicom (*)

Ostavite utisak

Votes: 40401